Politica de confidențialitate

 1. Introducere

Confidențialitatea datelor este de o importanță deosebită pentru Grădinița AVANTI MONTESSORI SRL și dorim să fim deschiși și transparenți în privința prelucrării datelor cu caracter personal în mediul online. Prin urmare, prezenta politică de confidențialitate descrie activitatea de prelucrare și de protejare a datele dumneavoastră cu caracter personal.

Operatorul își rezervă dreptul de a schimba această Politică de confidențialitate în orice moment. Cea mai recentă versiune a politici de confidențialitate este disponibilă în permanență pe site-ul nostru https://gradinita-avanti.ro/ în secțiunea cu același nume.

 1. Operatorul

Site-ul https://gradinita-avanti.ro/ este deţinut şi administrat de către AVANTI MONTESSORI SRL, denumit în continuare „AVANTI”, cu sediul social în Calea Mărășești nr.100, ap.8, Bacău, România, Cod Unic de Înregistrare 41175840, nr. înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J4/1049/2019, reprezentată legal de Raluca-Andra Bârsan si este operatorul datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți și răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.

 1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate

AVANTI prelucrează datele cu caracter personal furnizate de vizitatorii sau utilizatorii site-ului prin intermediul formularului din secțiunea „Contact” sau prin alte formulare pe care AVANTI le poate iniția pentru a facilita înscrierea și participarea la diverse evenimente, workshop-uri etc. Datele cu caracter personal solicitate pot include informații precum numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail.

AVANTI poate colecta date cu caracter personal prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate de vizitatori pe site-ul https://gradinita-avanti.ro/. Totodată, vă rugăm să consultați politica Cookies existentă pe site.

 1. Scopul colectării datelor

Utilizatorii sau vizitatorii site-ului pot utiliza platforma web fără a dezvălui datele cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care persoanele vizate doresc să beneficieze de serviciile AVANTI, să formuleze întrebări, sesizări sau reclamații precum și să solicite orice lămurire sau să primească comunicări de tip newsletter, acestea vor trebui să furnizeze datele cu caracter personal în timpul unui proces de înregistrare și de completare a câmpurilor diverselor formulare de contact.

AVANTI poate utiliza datele cu caracter personal prelucrate în următoarele scopuri determinate și legitime, care includ, dar nu se limitează la:

– furnizarea de răspunsuri la întrebări și solicitări;

– soluționarea sesizărilor sau a reclamațiilor, precum și depistarea și prevenirea unor abuzuri;

– comunicarea de newsletter sau de mesaje scop de marketing, însă doar în situația în care există consimțământul prealabil al persoanelor vizate;

– îmbunătățirea serviciilor oferite și facilitarea participării persoanelor interesate la diverse evenimente;

– identificarea sau a remedierea diferitelor probleme tehnice;

– îndeplinirea unei obligații legale;

– constatarea sau revendicarea unui drept în instanță.

 

 1. Unde vă stocăm datele și pentru ce perioadă?

Datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate pe un server din România.

AVANTI nu va păstra datele cu caracter personal mai mult decât este necesar pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate, pentru a îndeplini obligațiile legale sau cele permise de legislație, cum ar fi, de exemplu, apărarea unui drept în instanță. După îndeplinirea scopului prelucrării, AVANTI va șterge datele personale prelucrate. Perioadele de păstrare specifice depind de tipul de date cu caracter personal și de temeiul prelucrării acestora, cum este cazul prelucrării având ca temei obligația legală impusă de legislația fiscala, pentru o perioadă cuprinsă între 5 și 10 ani pentru documentele fiscale.

 1. Cine are acces la datele dumneavoastră?

AVANTI poate transmite datele și altor părți având consimțământul sau potrivit instrucțiunilor furnizate de către persoanele vizate.

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, AVANTI poate dezvălui datele cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

– partenerilor contractuali ai AVANTI (cum este cazul companiilor cu care ne aflăm în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate ferm din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și ca furnizarea acestor informații personale se face conform Regulamentului UE 679/2016);

– furnizori de servicii (de marketing, servicii de plată/bancare sau alte servicii), inclusiv entități cu care AVANTI relaționează în desfășurarea obiectului de activitate în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, instituții publice precum organe de cercetare penală, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legislației în vigoare;

– persoanelor vizate în contextul facilitării exercitării drepturilor prevăzute de Regulamentul UE 679/2016.

În cazul transmiterii datelor cu caracter personal către furnizorii de servicii, acestea vor fi utilizate doar în scopurile definite și cu obligativitatea respectării angajamentelor de confidențialitate și a Regulamentului UE 679/2016. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate numai conform instrucțiunilor transmise de AVANTI.

Orice transfer de date cu caracter personal către terțe persoane va fi documentat temeinic și supus evaluării persoanei responsabile cu protecția datelor cu caracter personal pentru a verifica reala necesitate a transferului și compatibilitatea între scopul solicitării acestuia și scopul inițial al prelucrării. AVANTI va informa persoanele vizate cu privire la identitatea destinatarilor într-un termen rezonabil.

AVANTI nu va transfera datele prelucrate în afara Spațiul Economic European („SEE”).

 

 1. Care este temeiul legal pentru prelucrare?

Pentru fiecare prelucrare specifică a datelor cu caracter personal pe care AVANTI le colectează prin intermediul site-ului, persoanele vizate vor fi informate privind temeiul legal ori dacă furnizarea datelor cu caracter personal este impusă de reglementări legale sau dacă este necesară pentru a încheia un contract sau dacă este obligatorie furnizarea datelor cu caracter personal și care sunt posibilele consecințe în cazul în care persoanele vizate refuză.

AVANTI poate utiliza următoarele temeiuri legale, în funcție fiecare caz:

 • consimțământul persoanelor vizate acordat liber (de exemplu, prin completarea diverselor formulare existente pe site sau prin transmiterea unor mesaje e-mail la adresa de e-mail din secțiunea „Contact”);
 • demersuri prealabile încheierii sau executării unui contract;
 • îndeplinirea unei obligații legale;
 • interesul legitim al AVANTI, însă numai în situația în care interesul primează asupra drepturilor și intereselor persoanei vizate.
 •  
 1. Care sunt drepturile dumneavoastră?

1. Dreptul la informare

Conform Regulamentului UE 679/2016 AVANTI are obligația de a informa persoanele vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • într-o formă concisă, inteligibilă și ușor accesibilă;
 • folosind un limbaj clar și simplu;
 • letric sau prin alte mijloace, inclusiv în format electronic;
 • pe cale orală, la solicitarea persoanei vizate;
 • în mod gratuit.

2. Dreptul de acces

Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Puteți contacta AVANTI, care vă va furniza datele cu caracter personal după completarea unei cereri în prealabil în acest sens.

3. Dreptul la rectificare

Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte sau incomplete, printr-o solicitare scrisă comunicată AVANTI.

4. Dreptul la ștergere

Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate de AVANTI cu excepția următoarelor situații:

 • prelucrarea se realizează în scopul exercitării dreptului la liberă exprimare și informare;
 • temeiul prelucrării este respectarea unei obligații legale;
 • prelucrarea se realizează în temeiul interesului public;
 • prelucrarea are ca scop constatarea sau apărarea unui drept în instanță.

5. Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul să solicitați ca AVANTI să restricționeze procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

– dacă vă opuneți prelucrării în temeiul interesului legitim al AVANTI;

– dacă solicitați rectificarea datelor incorecte sau incomplete, caz în care AVANTI va restricționa orice prelucrare a acestor date până la verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal;

– dacă prelucrarea este ilegală;

– dacă AVANTI nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță.

6. Dreptul la portabilitatea datelor

Ori de câte ori AVANTI vă prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate în baza acordului dumneavoastră sau în baza unui acord, aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră într-un format structurat folosit în mod frecvent și prelucrabile automat către dumneavoastră sau către o altă parte. Aceasta include exclusiv datele cu caracter personal pe care le-ați dezvălui către AVANTI.

8. Dreptul de a se opune prelucrării și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal bazate pe interesul legitim al AVANTI, care nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât în măsura în care putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.

AVANTI va înceta în toate cazurile prelucrarea atunci când datele cu caracter personal sunt utilizate pentru marketingul direct.

9 . Dreptul de retragere a consimțământului

AVANTI va respecta dreptul persoanei vizate de a-și retrage consimțământul acordat în orice moment în care datele personale sunt procesate cu acordul persoanei vizate, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia sau în cazul în care exista un alt temei juridic pentru prelucrarea datelor, cum ar fi, de exemplu, interese legitime ale AVANTI care au întâietate.

 1. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

Dacă sunteți de părere că AVANTI vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București, cod poștal 0103336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro sau de a vă adresa instanței judecătorești competente.

 1. Cum vă puteți exercita drepturile?

Acordăm o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal și, prin urmare, avem personal dedicat serviciilor de asistență care gestionează solicitările persoanelor vizate în legătură cu drepturile acestora, facilitându-le exercitarea lor. Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus persoana vizată trebuie să transmită, prin intermediul poștei electronice, o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată sau poate solicita un tipizat la adresa de e-mail dpo@gradinita-avanti.ro sau prin intermediul poștei/ serviciilor de curierat la adresa punctului de lucru al AVANTI din municipiul Bacău, Calea Moldovei nr.51A, județul Bacău, România. Precizăm faptul că exercitarea drepturilor este gratuită pentru o singură solicitare în cursul unui an.

 1. Ce măsuri de securitate am luat?

Securitatea datelor cu caracter personal prelucrate este foarte importantă pentru AVANTI, motiv pentru care au fost implementate măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a împiedica accesul neautorizat la aceste informații. Măsurile de securitate pot include politici, proceduri și aspecte tehnice privind controlul accesului la date și sunt concepute să asigure în mod rezonabil securitatea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate împotriva pierderii, accesului neautorizat, dezvăluirii neautorizate, alterării sau distrugerii. AVANTI poate implementa în mediul online măsuri precum criptarea, protocoale SSL (care asigură confidențialitatea comunicațiilor în mediul electronic), sisteme de operare si soft-uri antivirus pentru echipamentele utilizate, firewall-uri, restricții interne, mecanisme pentru protejarea parolelor și a altor chei de acces, precum și alte masuri de securitate.

În scopul prevenirii și restrângerii efectelor unor potențiale incidente de securitate privind protecția datelor cu caracter personal, AVANTI se asigură de faptul că salariații și colaboratorii care prestează în numele său sunt obligați să informeze conducerea AVANTI cu privire la orice caz de încălcare a prezentei politici de confidențialitate sau a prevederilor legale în vigoare.